2008 Lorelei Chang & Mai Nakanishi's duet, Tokyo, Japan